Vetoomuksemme kehitysyhteistyöministeri Väyryselle

Arvoisa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen

Eri puolueiden kansanedustajista koostuva eduskunnan väestö- ja kehitysryhmä on huolissaan siitä, että ulkoasiainministeriö ei vieläkään ole tehnyt päätöstä Kansainvälisen perhesuunnittelujärjestöjen liitto IPPF:n sekä Ipas järjestön jatkorahoituksesta. Rahoitus on kummallakin katkolla tämän vuoden lopussa. Suomi on profiloitunut maailmalla maaksi, joka tukee kehitysyhteistyössään naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämistä ja heidän aseman parantamista, sukupuolten välisen tasa-arvon tukemista ja jonka tuki seksuaaliterveyteen ja – oikeuksiin on vahva. Suomi on myös IPPF:n ja Ipasin pitkäaikainen tukija. Suomen tuen heikentäminen antaa huonon poliittisen viestin kansainväliselle yhteisölle, joka on juuri todennut vuosituhattavoitteita käsitelleessä huippukokouksessaan, että äitiysterveyteen ja lisääntymisterveyteen on panostettava entistä enemmän, jotta
kehitystavoitteet saavutetaan 2015 mennessä.

Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmä vetoaa Teihin, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Väyrynen, että Suomen rahoitus IPPF:lle ja Ipasille säilyisi vähintään nykyisen suuruisena ja että rahoitus toteutettaisiin monivuotisena.

Näin voidaan turvata järjestöille mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa toimintojaan pitkäjänteisesti.

Vetoomukselleen ryhmä esittää seuraavat perustelut:
Kansainvälinen perhesuunnittelujärjestöjen liitto (IPPF) on maailman johtava seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden tarjoaja ja seksuaalioikeuksien edistäjä. Se työskentelee 151 jäsenjärjestöjensä kautta 173 maassa tavoittaakseen köyhimmät ja syrjäytyneimmät ihmiset ja yhteisöt. Liitto toimii ruohonjuuritasolla suoraan ihmisten parissa. 8500 klinikkansa kautta ja 60 000 yhteisötason palvelupisteensä kautta se tarjoaa kaikkien ulottuville seksuaalivalistusta sekä seksuaaliterveyspalveluita. Yhteistyössä hallitusten ja muun kansalaisyhteiskunnan kanssa IPPF tarjoaa 69 miljoonaa seksuaaliterveyspalvelua vuosittain, joista 40 % on kohdistettu nuorille.

Vuonna 1973 perustettu Ipas on kansainvälinen järjestö, joka keskittyy työssään vaarallisten aborttien aiheuttamia ehkäistävissä olevia kuolemia ja vammautumisia. Järjestö toimii kansallisten ja kansainvälisten
kumppanuuksien kautta taatakseen, että naisilla on saatavillaan turvalliset, ihmisoikeuksia kunnioittavat ja laaja-alaiset aborttipalvelut ml. ehkäisyneuvonta, jonka avulla voidaan ehkäistä ei-toivotut raskaudet.

Vuosituhattavoitteiden saavuttamisen takarajaan on vain 5 vuotta jäljellä.

Äitiysterveystavoitteessa ja sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseen tähtäävässä tavoitteessa on edistytty kaikista heikoiten. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan pitää kiinni globaaleista ja kansallisista poliittisista
sitoumuksista maailman köyhimmille ihmisille.

Kansainvälinen yhteisö on tunnustanut, että kehitystavoitteiden saavuttaminen, erityisesti laajamittaisen köyhyyden ja nälän poistaminen, ei ole mahdollista, ellei seksuaaliterveyteen ja – oikeuksiin panosteta. IPPF ja
Ipas ovat keskeisessä asemassa edistämään naisten ja nuorten oikeuksien ja aseman parantamista sekä äitiyskuolemien vähenemistä panostamalla seksuaalivalistuksen ja –palveluiden tarjoamiseen sekä turvaamalla
seksuaalioikeuksien ml. turvallisen abortin toteutuminen.

Kuitenkin yhä edelleen lähes 360 000 naista kuolee vuosittain raskauteen tai synnytykseen liittyviin ehkäistävissä oleviin syihin. 99 % näistä tapahtuu kehitysmaissa. 13 % näistä kuolemista on seurausta vaarallisesta abortista.

Arviolta 215 miljoonaa naista haluaisi käyttää modernia ehkäisyä, mutta heillä ei ole siihen mahdollisuutta tiedon, palveluiden tai menetelmien puutteen vuoksi. Jos vapaaehtoinen perhesuunnittelu olisi kaikkien ulottuvilla, voitaisiin pelastaa noin 175 000 naisen henki vuosittain, ja pidentämällä synnytysten
väli 3 vuoteen voitaisiin estää lähes 2 miljoonan lapsen kuolema. Turvallisen abortin saamiseksi kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville voidaan ehkäistä 70 000 naisen kuolema.

Vapaaehtoinen perhesuunnittelu on kaikista kustannustehokkain tapa parantaa naisten asemaa ja saada aikaan säästöjä muilla yhteiskunnan sektoreilla kuten terveydenhoidossa, koulutuksessa ja asumisessa.

Jokaisella perhesuunnitteluun käytetyllä yhdellä dollarilla säästetään 31 dollaria muilla sektoreilla. Tyttöjen ja naisten koulutus yhdistettynä helposti saatavilla oleviin perhesuunnittelupalveluihin ja – menetelmiin on voimakas ase köyhyyttä vastaan.

Ehkäisyn kysynnän arvioidaan kasvavan 40 % seuraavien 15 vuoden kuluessa.

Kuitenkin perhesuunnitteluun suunnattu rahoitus on laskenut viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi. YK:n väestörahaston ja Alan Guttmacher Institute’n laskelmien mukaan perhesuunnittelun sekä äitien ja
vastasyntyneiden terveydenhoidon kattamiseen maailmassa tarvitaan 24,6 miljardia dollaria eli 12,8 miljardin dollarin lisäinvestointi.

Maailmassa on historian suurin nuorten sukupolvi. Yli puolet maailman väestöstä on alle 25-vuotiaita. Heistä yli 85 prosenttia elää kehitysmaissa.

Heidän päätöksensä seksuaalikäyttäytymisestä ja lasten hankinnasta ovat kriittisiä maailman väestömäärälle ja hyvinvoinnille. Jos heidän koulutukseen, terveyteen, työnsaantiin liittyvät tarpeensa saadaan tyydytettyä he
muodostavat valtavan voimavaran valtioille. Jos taas niitä ei pystytä tyydyttämään on odotettavissa liiallinen väestönkasvu ja köyhyyden lisääntyminen.

Helsingissä 3.12.2010
Kunnioittavasti
Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmä
Minna Sirnö, kansanedustaja
puheenjohtaja