Puoluejargoniaa taiteesta

"Jargon ei ole itseisarvo eikä osoita oppineisuutta."
Juha Herkman: Tieteellinen kieli ja lähdekäytännöt
(jargon = ammatti- tai erikoiskieli. Lähde: Suomi Sanakirja)

Taidejargoniaa 2018: Keskustalla #taiteenvapaus. Kokoomuksella #taidemahdollistajana. Sinisillä #kulttuuriyrittäjyys. Demareilla #taidetyö. Perussuomalaisilla #kotimainenkulttuuri. Vihreillä #taiteilija. Vasemmistoliitolla #oikeuskulttuuriin. RKP:llä #vapaataidekenttä. Kristillisillä #luovaihminen. 

#Taidetreffit #artdate with #GerhardRichter's #Gudrun @fondationlv. Foto: Minna Sirnö 2018.

Puolueilla on mielipiteitä taiteesta. Kuinka painavia ja arvokkaita nuo mielipiteet ovat, näkyy tekojen lisäksi siinä, mitä puolueiden pyhimpään eli arvo-, puolue- tai periaateohjelmaan on kirjattu.

Eduskuntapuolueiden arvo-, puolue- ja periaateohjelmien kirjauksissa on parhaimmillaan TAIDE nostettu rinnakkaiseksi politiikan tekemisen kohteeksi vaikkapa terveydenhuollon ja opetuksen kanssa. 

Ohessa on ensisijaisesti tekstipoiminnoja niistä kirjauksista, joissa TAIDE esiintyy tekstissä suoraan. Olisi toki ollut kutkuttavaa tulkita kaikki KUlLTTUURI-kirjauksetkin taiteeksi. 

Aika ajoin ero TAITEEN (ammattilaisuus) ja KULTTUURIN (saatavuus, saavutettavuus ja harrastaminen) välillä on terminologisesti puoluekirjauksissa hyvinkin häilyvä. Ehkäpä osin myös ohjelmakirjoittajien tietoisesta päätöksestä. TAIDEhan on harvoin itsenään seksikäs puheenaihe - ainakaan politiikassa.

Arvo-, periaate- ja puolueohjelmat ovat kokoelma puolueen pitkän aikavälin tärkeimmistä painotuksista. Ne ovat aivoruokaa kaikelle sille toiminnalle, mitä puolue ja sen jäsenet harjoittavat.

Niiden lisäksi puolueilla on ja on ollut useita eri tason muita ohjelmia. Monen puolueen lyhyemmän aikavälin tavoiteohjelmissa löytyy merkittävästi enemmän taidepoliittisia ulostuloja kuin arvo-, periaate- ja puolueohjelmissa. Useilta puolueilta löytyy myös oma taide- ja/tai kulttuuripoliittinen ohjelmansa.

Poiminnoistani näkyy kunkin ohjelman kirjoittamisajankohdan vallitseva yhteiskunnallisen keskustelun arvopainotus: OIKEUS, MAHDOLLISUUS, VAPAUS, VASTUU, HYÖTY.


Taide ja puolue - heinäkuu 2018

"Taiteen kautta koemme uutta ja avartavaa. Yhteiskunnan tehtävänä on varmistaa taiteen vapaus ja sen tekemisen edellytykset. Jokaisella pitää olla mahdollisuus nauttia kulttuurista, itselleen sopivalla tavalla."

Lähde: Keskusta, Tasapainossa, eteenpäin -periaateohjelma 2018

"Vaalimme suomalaista kulttuuriperintöä ja haluamme parantaa kulttuurialanyrittäjien toimintamahdollisuuksia."
"
Yleisradion tulee toimia julkisen palvelun tehtävänsä mukaisesti riippumattoman tiedonvälityksen ja erityisesti kotimaisen kulttuurin vaalijana."

Lähde: Sininen tulevaisuus, Periaateohjelma, 2017

"Sivistystä on myös taiteen ja kulttuurin monien muotojen ymmärrys ja arvostus."

"Koulutus, tiede ja tutkimus sekä taide ja kulttuuri ovat Suomen kaltaiselle pienelle maalle elintärkeitä keinoja menestyä ja kasvattaa kansalaistensa hyvinvointia"

Lähde: Kokoomus, Arvot ja periaateohjelma, 2018

#taidetreffit #artdate with #VirpiKanto & #IirisPessa @taidetehdas. Foto: Minna Sirnö, 2018.

Heinäkuussa 2018 pääministeri Sipilän hallituksen kaikkien puolueiden tuoreissa periaateohjelmissa löytyy (hyvällä tahdolla) TAIDE. 

Keskustan yksi 101:stä periaatteesta on vahvasti sanoitettu perinteikkäällä taiteen kokemiseen ja taiteen tekemiseen liittyvällä jargonialla ja julkisen vallan vahvalla roolilla. Mutta perinteinen jokaihmisen oikeus taiteeseen on muuttunut mahdollisuudeksi.

Kokoomus puolestaan painottaa taidetta osana sivistystä sekä keinona (kansakuntana) pärjätä ja voida hyvin. 

Siniset eivät kulttuuriministerikaudellaan mainitse ohjelmassaan sanaa taide. Mutta oletettavasti taiteen ammattilaiset ovat osa kulttuurialan yrittäjiä ja taide osa kotimaista kulttuuria, jota on vaalittava.

"Kulttuurin ja taiteen merkitys jälkiteollisessa maailmassa kasvaa: luova työja kulttuurin tuoma hyvinvointi pitävät yhteiskuntaa koossa ja antavat sisältöä elämään. Julkisesti rahoitettu kulttuuri on tuotava lähelle ihmisiä.Tarvitsemme hyvää taidekasvatusta, eläviä kulttuuriympäristöjä ja palveluja erityisryhmille."

Lähde: SDP, Vastuun, tasa-arvon ja solidaarisen vapauden liike - periaateohjelma, puoluehallituksen esitys 2017


"Myös oikeus oppia uutta läpi elämän ja elämysten tuoma ilo ovat onnellisuuden lähteitä. Julkisen vallan tulee tarjota vapaata tilaa, jossa tavata ystäviä ja harrastaa, sekä tukea kulttuuria, joka
mahdollistaa sekä itsensä toteuttamisen että taiteesta nauttimisen
Taiteilijoiden
ja tutkijoiden on saatava pelotta omistautua uuden etsimiselle."

Lähde: Vihreät, Vastuu, vapaus, välittäminen -periaateohjelma, 2012

"Kulttuurit ovat ihmiskunnan rikkaus. Kestävää hyvinvointia ei kyetä rakentamaan tyhjän päälle. Perussuomalaiset haluavat olla itsenäisten kansallisvaltioiden ja suomalaisen kulttuurin puolestapuhujia."

Lähde: Perussuomalaiset, Arvomaailmamme, 2011#taidetreffit #artdate with #ZahaHadid @museomaxxi. Foto: Minna Sirnö, 2018.

Heinäkuussa 2018 myös kaikilta oppositiopuolueilta löytyy (hyvällä tahdolla) kirjauksia taiteesta.

Sosiaalidemokraateilta ei löydy verkosta voimassa olevaa periaateohjelmaa. Sen sijaan neliväripainetusta puoluehallituksen periaateohjelma-esityksessä vuoden 2017 puoluekokoukselle huokuu TAIDEtyö, julkinen rahoitus ja kansansivistys.

Perussuomalaisilta ei löydy verkosta kuin vaaliohjelmia. Mutta puolue on nostanut verkkosivuillensa arvojensa esittelijäksi otteen vuoden 2011 eduskuntavaaliohjelmasta, jossa TAIDE loistaa poissaolollaan - ellei sitä lueta osaksi puolestapuhuttavaa suomalaista KULTTUURIa.

Vihreät painottavat Keskustan ja SDP:n tavoin julkisen vallan roolia ja mahdollisuuksia taiteessa. Vihreät myös ainoana eduskuntapuolueena mainitsee ohjelmassaa taiteen tekijät eli TAITEILIJAT.

Vasemmistoliitonkaan ohjelmasta ei löydy TAIDEtta. Sen sijaan sieltä löytyy ainoana puolueena viittaus kulttuuriin oikeutena, jota omaksua ja nauttia.

Ruotsalainen kansanpuolue korostaa KULTTUURI-instituutioden merkitystä ja valtion erilaisia rooleja niiden ja vapaan TAIDEkentän rahoittamisessa. 

Kristillisdemokraateille TAIDE on ihmisen luovuuden ilmentymä. Myös KD:n mielestä yhteiskunnalla on vahva vastuu kulttuuripalveluistamme. KULTTUURI nähdään moottorina muille elämänalueille.

Liike Nyt -eduskuntaryhmältä ja Kansalaispuolueen eduskuntaryhmältä en löytänyt kirjauksia TAITEESTA.

"Jokaisella on oikeus omaan kulttuuriin ja kieleen."

"Kulttuurinen lukutaito,
kyky henkilökohtaisesti 
omaksua ja nauttia kulttuuritarjonnasta, on tärkeä osa sivistystä."

Lähde: Vasemmistoliitto, Vasemmiston tie oikeudenmukaiseen maailmaan, 2007

 


"Ihmisyyteen kuuluvaa luovuutta ilmentävät elävä kulttuuri, tiede ja taide, jotka rikastavat ihmiselämää ja vahvistavat niin aineellista kuin henkistä kehitystä."

"Yhteiskunnan on huolehdittava kulttuuripalvelujen monipuolisuudesta. Kansallisten kulttuuri- ja taidelaitosten sekä museoiden ja kirjastojen elinvoimaisuus on turvattava. Kulttuurilla on yhä suurempi rooli taloudessa, työllisyydessä ja myös matkailussa." 

Lähde: KD, Periaateohjelma, 2017

 


"Genom att skapa och uppleva konst kan var och en bredda sin syn på omvärlden, därför ska kulturupplevelser få vara en del av människors självförverkligande och deltagande i samhället. Kulturen ska stödjas, men inte styras av staten och den ska få utvecklas i takt med samhället."

"Samtidigt behöver staten stärka beredskapen att stödja det fria konstfältet."

Lähde: RKP, Svenska folkpartiets partiprogram, 2016